WARUNKI WSPÓŁPRACY Z DOCTOR.ONE

§ 1. DEFINICJE

1.Definicje użyte w Warunkach Współpracy z  oznaczają:

a) Aplikacja Doctor.One Lekarz – aplikacja mobilna „Doctor.One Lekarz”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store, za pośrednictwem której Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych;

b) Doctor One – Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870) przy ul. Poziomkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989484, posiadająca numer NIP: 1182246930 oraz kapitał zakładowy w kwocie 5 000 PLN. Doctor One jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – numer księgi rejestrowej: 000000254837;

c) Specjalista – Ty, czyli lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, położna lub psycholog, który akceptuje te Warunki Współpracy i świadczy na rzecz Doctor One Usługi na zasadach określonych w tych Warunkach Współpracy. Szczegółowe dane identyfikujące Specjalistę, w tym numer prawa do wykonywania zawodu oraz informacje dotyczące prowadzonej praktyki lub działalności gospodarczej, zostaną udostępnione Doctor One przez Specjalistę bezpośrednio w Aplikacji;

d) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Specjalistą a Doctor One wskutek zaakceptowania przez Specjalistę tych Warunków Współpracy;

e) Usługi – usługi medyczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Doctor One w ramach specjalizacji zawodowej Specjalisty;

f) Warunki Współpracy – te warunki współpracy z Doctor One. 

 

 

§ 2. PODSTAWOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Warunki Współpracy określają zasady, na jakich Specjalista będzie świadczyć na rzecz Doctor One Usługi, zlecone Specjaliście w związku z prowadzoną przez Doctor One działalnością gospodarczą.

2. Specjalista będzie świadczyć Usługi, począwszy od dnia wskazanego w § 9.2 poniżej.

3. W zamian za świadczenie Usług Specjalista otrzyma Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych w § 5 poniżej.

4. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Specjalista ma obowiązek:

a) opisać szczegółowo zakres udzielanych przez siebie świadczeń, poziomy dostępnych subskrypcji oraz wysokość opłat subskrypcyjnych, korzystając w tym celu z funkcjonalności Aplikacji;

b) wprowadzić w Aplikacji terminy tzw. obchodów – tj. gwarantowanych godzin dostępności dla pacjentów Doctor One, w których Specjalista będzie udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane przez pacjentów.

5.Wykonanie czynności opisanych w § 2.4 jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Specjalistę.

 

 

§ 3. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI SPECJALISTY

1. Zakres Usług będzie obejmował w szczególności:

a) w przypadku Specjalistów będących lekarzami – udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Doctor One w ramach specjalizacji zawodowej lekarza;

b) w przypadku Specjalistów będących farmaceutami – przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego oraz udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w szczególności w zakresie wydania właściwego produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza, przekazania informacji dotyczących właściwego stosowania, w tym dawkowania i możliwych interakcji z innymi produktami leczniczymi lub pożywieniem wydawanego produktu, wyrobu lub środka oraz prawidłowego używania wyrobów medycznych; Usługi mogą przy tym być realizowane w ramach kontaktu osobistego z pacjentami, jak i przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej; Usługi nie obejmują świadczeń składających się na świadczenia opieki farmaceutycznej;

c) w przypadku Specjalistów będących fizjoterapeutami – diagnostyka funkcjonalna, planowanie i prowadzenie fizykoterapii i kinezyterapii, prowadzenie innych zabiegów z zakresu fizjoterapii, opiniowanie lub orzekanie i edukacja w zakresie fizjoterapii oraz udzielanie pomocy fizjoterapeutycznej;

d) w przypadku Specjalistów będących położnymi – udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Doctor One w ramach specjalizacji zawodowej położnej;

e) w przypadku Specjalistów będących psychologami – diagnoza psychologiczna, opiniowanie lub orzekanie oraz edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, psychoterapia, a także udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz pacjentów Doctor One w ramach wykonywania zawodu psychologa.

2.Specjalista oświadcza, że:

a) dysponuje wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonywania Usług;

b) będzie świadczyć Usługi ze szczególną starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności i zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;

c) będzie świadczyć Usługi osobiście.

3. Specjalista dodatkowo oświadcza, że:

a) jeżeli jest lekarzem – posiada aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) jeżeli jest farmaceutą – posiada aktualne prawo wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) jeżeli jest fizjoterapeutą – posiada aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) jeżeli jest położną – posiada aktualne prawo wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e) jeżeli jest psychologiem – posiada ukończone studia na kierunku psychologia lub ukończoną szkołę psychoterapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Specjalista dodatkowo zobowiązuje się, że:

a) jeżeli jest lekarzem:

 • będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

 • przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej;

 • przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia;

 • przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Doctor One w trakcie trwania Umowy;

b) jeżeli jest farmaceutą:

 • przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodzie farmaceuty, ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Kodeksu Etyki Aptekarza RP;

 • przy świadczeniu Usług oraz wprowadzaniu do Aplikacji informacji, o których mowa w § 2.4, będzie przestrzegać przepisów regulujących zasady reklamy aptek;

 • w ramach świadczenia Usług nie będzie podejmować czynności, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty mogą być wykonywane wyłącznie w ramach kontaktu osobistego z pacjentem, w tym w szczególności podejmować czynności składających się na opiekę farmaceutyczną, o której mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy;

c) jeżeli jest fizjoterapeutą:

 • będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

 • przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, a także norm etycznych wymaganych w zawodzie fizjoterapeuty;

 • przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia;

 • przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Doctor One w trakcie trwania Umowy;

d) jeżeli jest położną:

 • będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

 • przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, oraz Kodeksu Etyki zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP;

 • przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia;

 • przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Doctor One w trakcie trwania Umowy;

e) jeżeli jest psychologiem:

 • będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;

 • przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, a także norm etycznych wymaganych w zawodzie psychologa.

 

 

§ 4. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI DOCTOR ONE

1. Doctor One oświadcza, że: 

a) jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000254837;

b) posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych;

c) będzie współdziałać ze Specjalistą przy wykonywaniu Umowy w dobrej wierze;

d) ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie dokumentacji medycznej pacjentów Doctor One, stosując metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

2. Doctor One zobowiązuje się, że: 

a) będzie terminowo wypłacać Specjaliście Wynagrodzenie;

b) zapewni Specjaliście dostęp do oprogramowania umożliwiającego świadczenie Usług oraz prowadzenie dokumentacji medycznej, a także przekaże informacje niezbędne do korzystania z tego oprogramowania.

 

 

§ 5. WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie należne Specjaliście z tytułu świadczenia Usług jest uzależnione od wartości subskrypcji opłaconych przez pacjentów, którzy zapiszą się do Specjalisty za pośrednictwem Aplikacji (tj. wskażą Specjalistę jako jednego ze swoich specjalistów i zobowiążą się do uiszczania opłaty subskrypcyjnej) w danym miesiącu kalendarzowym („Wynagrodzenie”).

 2. Okresem rozliczeniowym jest okres miesiąca kalendarzowego.

 3. Wynagrodzenie stanowi 87,5% sumy opłat subskrypcyjnych uiszczonych przez pacjentów zapisanych do Specjalisty na rzecz Doctor One w danym miesiącu kalendarzowym. 

 4. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym żaden z pacjent nie uiści opłaty subskrypcyjnej, Specjalista nie będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia. 

 5. Jeżeli w wyniku uzasadnionej reklamacji pacjenta uiszczona wcześniej opłata subskrypcyjna zostanie zwrócona pacjentowi, Doctor One potrąci z kolejnego Wynagrodzenia należnego Specjaliście kwotę wypłaconego wcześniej Wynagrodzenia z tytułu subskrypcji tego pacjenta. 

 6. Doctor One udostępnia Specjaliście informacje o wysokości Wynagrodzenia należnego za poprzedni miesiąc kalendarzowy za pomocą Aplikacji, w terminie do 3. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

 7. Jeżeli Specjalista zawiera Umowę poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, to kwota Wynagrodzenia obliczona zgodnie z § 5.3. powyżej stanowi kwotę brutto. W takim wypadku Wynagrodzenie, pomniejszone o należne zaliczki z tytułu podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (jeżeli Doctor One zobowiązany jest do ich pobrania), zostanie wypłacone Specjaliście w terminie wskazanym w § 5.10 poniżej.

 8. Jeżeli Specjalista zawiera Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej to: 

a) jeżeli Specjalista nie jest czynnym podatnikiem VAT – kwota wynagrodzenia obliczona zgodnie § 5.3. stanowi kwotę, która będzie podlegać wypłacie Specjaliście na podstawie przesłanego przez niego rachunku; 

b) jeżeli Specjalista jest czynnym podatnikiem VAT – kwota Wynagrodzenia stanowi kwotę netto i powinna zostać powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 1. Specjalista przesyła rachunek lub fakturę, o których mowa w § 5.7. – 5.8. powyżej, w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wysokości należnego Wynagrodzenia, na adres: invoices@doctor.one.

 2. Doctor One wypłaca Wynagrodzenie Specjaliście w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionego rachunku lub faktury na rachunek bankowy Specjalisty wskazany w Aplikacji. 

 

 

§ 6. POUFNOŚĆ

 1. Niezależnie od zobowiązań związanych z zachowaniem tajemnicy zawodowej, Specjalista zobowiązuje się także, że zachowa w poufności wszelkie informacje przekazane przez Doctor One, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niejawny know-how Doctor One. Informacjami Poufnymi są, w szczególności, wszelkie informacje w formie dokumentowej, pisemnej lub dostępne w systemach informatycznych Doctor One dotyczące strategii biznesowej, rynkowej i marketingowej Doctor One, informacje dotyczące rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez Doctor One, jak i wszelkie inne informacje, których nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie może wywołać negatywne konsekwencje gospodarcze, lub wizerunkowe dla Doctor One („Informacje Poufne”).

 2. Informacje Poufne pozostają własnością Doctor One, który może zażądać ich zwrotu lub usunięcia w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. Jeżeli Doctor One przekazał Specjaliście dokumenty lub nośniki zawierające Informacje Poufne, Specjalista zwróci je oraz zniszczy ich kopie, niezależnie od tego czy takie kopie mają postać papierową, czy elektroniczną, w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania i poinformuje o tym Doctor One.

 3. Dla uniknięcia wątpliwości, obowiązek nieujawniania Informacji Poufnych nie dotyczy podejmowanych przez Specjalistę działań na rzecz promocji usług świadczonych przez Doctor One, czyli: 

 4. udostępniania pacjentom, innym specjalistom lub lekarzom ulotek, lub broszur informacyjnych, lub innych materiałów promocyjnych otrzymanych od Doctor One;

 5. udzielania pacjentom, innym specjalistom lub lekarzom informacji o działaniu i funkcjonalnościach Aplikacji, lub korzyściach płynących ze współpracy z Doctor One.

 1. Nie będą traktowane jako Informacje Poufne następujące informacje:

a) informacje jawne z mocy prawa;

b) informacje dostępne publicznie w momencie ich otrzymania przez Specjalistę, albo takie które stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu Specjaliście, jednakże bez naruszenia przez Specjalistę lub osoby trzecie ciążących na nich obowiązków poufności;

c) informacje, które były w posiadaniu Specjalisty lub były w dobrej wierze znane Specjaliście przed ich ujawnieniem Specjaliście przez Doctor One;

d) informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem, prawomocnym orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną muszą być ujawnione – w zakresie tego ujawnienia.

 1. Specjalista zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne tylko w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania Usług, w szczególności Specjalista nie będzie wykorzystywać, utrwalać, powielać  lub ujawniać osobie trzeciej Informacji Poufnych w celu innym niż realizacją Usług, bez uprzedniej zgody Doctor One wyrażonej w formie pisemnej.

 2. Doctor One zobowiązuje się zapewnić Specjaliście szkolenie z zakresu poufności i bezpieczeństwa informacji.

 

 

§ 7. ZAKAZ KONKURENCJI

 1. Celowo wykreślony.

 

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Specjalista ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy.

 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy uważa się zdarzenie niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które wystąpiło po dniu podpisania Umowy, i które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich, w tym w szczególności zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, ataki terrorystyczne, epidemia lub pandemia, katastrofy naturalne.

 

 

§ 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, a Specjalista zobowiązany jest do podjęcia działań opisanych w § 2.4. Warunków Współpracy niezwłocznie po jej zawarciu. Specjalista rozpocznie jednak świadczenie Usług nie wcześniej niż w dniu zapisania się do Specjalisty przez 1. pacjenta, zaś obowiązek wypłaty przez Doctor One Wynagrodzenia powstanie w miesiącu, w którym pierwszy pacjent zapisał się do Specjalisty.

 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać pod rygorem nieważności złożone w formie dokumentowej.

 4. Doctor One może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu) w następujących przypadkach:

a) niezachowanie przez Specjalistę należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w tym w szczególności świadczenie Usług w sposób nieprofesjonalny lub niefachowy, nie uwzględniając obowiązujących przepisów prawa, aktualnego stanu wiedzy medycznej oraz zasad etyki; lub 

b) naruszenie obowiązku zachowania poufności określonego w § 6 Warunków Współpracy.

 1. W przypadku wypowiedzenia Umowy Doctor One zapłaci Specjaliście za wszystkie prawidłowo wykonane do momentu upływu okresu wypowiedzenia Usługi. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia Specjalista zniszczy lub zwróci Doctor One (wedle wyboru Doctor One) wszystkie kopie Informacji Poufnych i nośniki je zawierające, za wyjątkiem kopii, których zatrzymanie jest niezbędne do spełnienia przez Specjalistę obowiązków publicznoprawnych.

 

 

§ 10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Specjalisty pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest Doctor One. Dane kontaktowe Doctor One znajdują się w § 1.1.b Warunków Współpracy. Dodatkowo kontakt z Doctor One w kwestiach związanych z ochroną prywatności jest możliwy pod adresem iod@doctor.one.

 2. Doctor One będzie przetwarzać dane osobowe Specjalisty w celu:

a) zawarcia i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prawidłowym rozliczeniem i księgowaniem Umowy, które wynikają m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Doctor One związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, które wynikają w szczególności z przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów dot. prowadzenia dokumentacji medycznej  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Doctor One takich jak: windykacja i dochodzenie należności wynikających z Umowy oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Doctor One może ujawnić dane osobowe Specjalisty pacjentom, członkom swojego personelu zaangażowanym w realizację Umowy oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Doctor One usługi wsparcia biznesu (np. księgowość, usługi prawne i doradcze, usługi IT). W każdym wypadku Doctor One ujawni wymienionym podmiotom wyłącznie taki zakres danych, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu, dla jakiego dane te są przetwarzane. Dla uniknięcia wątpliwości, pacjentom Specjalisty zostaną ujawnione wyłącznie następujące dane: imię i nazwisko, adres gabinetu lekarskiego, numer prawa do wykonywania zawodu oraz specjalizacja lekarska.

 2. Doctor One korzysta z usług Google. W związku z tym dane osobowe Specjalisty mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.

 3. Doctor One będzie przetwarzać dane osobowe Specjalisty przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu: (i) w odniesieniu do danych związanych z prawidłowym rozliczeniem i księgowaniem Umowy – przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej; (ii) w odniesieniu do danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej – przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej. 

 4. Specjalista ma prawo: (a) dostępu do danych osobowych; (b) żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; (c) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; (d) w zakresie w jakim Doctor One przetwarza dane osobowe Specjalisty na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (e) w zakresie w jakim Doctor One przetwarza dane Specjalisty w celu zawarcia i wykonywania Umowy – o ile dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych.

 5. Podanie przez Specjalistę danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy lub jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy lub świadczenie Usług.

 6. Doctor One nie będzie wykorzystywać danych osobowych Specjalisty, aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Specjalistę.

 7. Zmiana informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych Specjalisty nie stanowi zmiany Umowy i dla swojej skuteczności wymaga wyłącznie poinformowania Specjalisty poprzez przesłanie mu odpowiedniego oświadczenia przez Doctor One.

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Specjalista może w każdym czasie uzyskać dostęp do treści zaakceptowanych przez niego Warunków Współpracy w Gabinecie Lekarza, w sekcji „Pomoc i prawo” w zakładce „Warunki Współpracy” w Aplikacji.

 2. Na podstawie Umowy Specjalista nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

 3. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w odpowiednich częściach Warunków Współpracy. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter informacyjny i nie służą do interpretacji Umowy. 

 4. Doctor One może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz swoich następców prawnych w dowolnym momencie jej obowiązywania.

 5. Umowa zastępuje wszelkie istniejące dotychczas między Stronami umowy i porozumienia, niezależnie od formy ich zawarcia, w zakresie nią objętym. Jednocześnie, Strony potwierdzają, że nie istnieją między nimi żadne inne, niewyrażone w niniejszej Umowie ustalenia dot. jej przedmiotu.

 6. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy. 

 7. Umowa podlega prawu polskiemu.

 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową, będą rozwiązywane polubownie w drodze negocjacji. W przypadku gdy negocjacje nie zostaną przeprowadzone lub nie przyniosą spodziewanych rezultatów w terminie 30 dni od dnia pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu sporu, dana Strona ma prawo skierować spór do rozstrzygnięcia do sądu właściwego ze względu na siedzibę Doctor One.

 9. Doctor One zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Współpracy z ważnych powodów, takich jak w szczególności:

a) zmiana przepisów prawa, dotyczących świadczenia Usług objętych Warunkami Współpracy;

b) wydanie decyzji, postanowień lub orzeczeń organów władzy publicznej, lub sądów, mających wpływ na treść Warunków Współpracy;

c) inne obiektywne przyczyny, które powodują konieczność lub potrzebę zmiany Warunków Współpracy.

 1. O wszelkich zmianach Warunków Współpracy Doctor One będzie informować Specjalistę poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej wskazany przez Specjalistę w Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Specjalisty o tych zmianach, chyba że Specjalista zaakceptuje brzmienie zmienionych Warunków Współpracy wcześniej, w szczególności za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Okres wskazany w § 11.10 powyżej może być krótszy w sytuacji, kiedy:

a) zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;

b) zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.

 1. Specjalista, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany w Warunkach Współpracy, może wypowiedzieć Umowę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ze skutkiem na ostatni dzień przed wejściem w życie wprowadzonych postanowień.

 

Lekarz, który Cię zna
Platforma stałej opieki medycznej, na której każdy pacjent ma swojego zaufanego lekarza, a każdy lekarz ma przestrzeń, by dbać o zdrowie swoich pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2023 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.