REGULAMIN KONKURSU „TORBA LEKARSKA DZIŚ I JUTRO” („Regulamin”)

DEFINICJE

 1. Niżej wskazanym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Organizator – Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 73, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000899724, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 58 200 PLN oraz numer NIP: 1182223969;
  2. Partner – StethoMe sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Winogrady 18A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000558650, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 87 500 PLN oraz numer NIP: 7831726542;
  3. Konkurs – konkurs pod nazwą „Torba lekarska dziś i jutro” organizowany przez Organizatora we współpracy z Partnerem, którego warunki określa Regulamin; 
  4. Facebook Organizatora – profil Organizatora w serwisie Facebook znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/doctoronepl
  5. LinkedIn Organizatora profil Organizatora w serwisie LinkedIn znajdujący się pod adresem https://www.linkedin.com/company/doctorone/
  6. Posty Konkursowe – posty na Facebooku i LinkedIn Organizatora zawierające informacje o ogłoszeniu Konkursu wraz z linkiem do Regulaminu;
  7. Zgłoszenie Konkursowe – publiczny post opublikowany na profilu Uczestnika w serwisach Facebook lub LinkedIn lub Instagram, który spełnia warunki określone w punkcie 3 Regulaminu;
  8. Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do wzięcia udziału w Konkursie, która spełnia warunki określone w punkcie 2.1. Regulaminu oraz dokonała Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Wszelkie wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą przyjmują znaczenia wskazane w punkcie 1.1. powyżej lub w poszczególnych postanowieniach Regulaminu. 
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być lekarze dentyści.
 2. Osoba, która spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonała Zgłoszenia Konkursowego, staje się Uczestnikiem.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Partnera, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem lub Partnerem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z publikacją Postu Konkursowego przez Organizatora na Facebooku Organizatora i na LinkedIn Organizatora.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy – oprócz spełnienia warunków określonych w punkcie 2 Regulaminu – dokonać Zgłoszenia Konkursowego. 
 3. Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik dokonuje poprzez umieszczenie na swoim profilu na Facebooku, Instagramie lub LinkedIn publicznego postu zawierającego:
  1. fotografię przedstawiającą przedmioty, jakie zawiera torba lekarska Uczestnika;
  2. odpowiedź na pytanie: “Jak Twoim zdaniem będzie wyglądała torba lekarza/lekarki przyszłości?”;
  3. hashtagi: #mojatorbalekarska i #lekarzprzyszłości. 
 4. Zgłoszenia Konkursowe, które nie spełniają warunków wskazanych w punkcie 3.3. powyżej będą pomijane przez Organizatora.
 5. Zgłoszenia Konkursowego można dokonać do 17 kwietnia 2022 do godziny 23:59. Zamieszczenie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego. W razie przesłania większej liczby Zgłoszeń Konkursowych przez Uczestnika pod uwagę brane będzie tylko pierwsze chronologicznie Zgłoszenie Konkursowe zamieszczone przez Uczestnika.
 7. Laureat zobowiązuje się nie usuwać swojego Zgłoszenia Konkursowego do dnia ogłoszenia Laureatów. Usunięcie Zgłoszenia Konkursowego przed tą datą jest równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu.
 8. Zgłoszenia Konkursowe które: (i) naruszają prawo; (ii) naruszają prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej; (iii) zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie zostaną odrzucone przez Organizatora.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATA

 1. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa, w skład której wejdzie łącznie 3 przedstawicieli Organizatora i Partnera („Komisja Konkursowa”). Organizator przewiduje wyłonienie 1 laureata Konkursu (“Laureat”). Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie pisemny protokół. Dodatkowo, na wypadek, gdyby pierwotnie wybranemu Laureatowi z jakichkolwiek powodów nie udało się wydać Nagród, Komisja Konkursowa wybierze także jednego laureata rezerwowego (“Laureat Rezerwowy”).
 2. Przy ocenianiu Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę następujące kryteria: (i) kompletność odpowiedzi, (ii) zgodność z warunkami konkursu, (iii) oryginalność i pomysłowość odpowiedzi, (iv) uwzględnienie trendów rozwoju lekarza. 
 3. Ogłoszenie Laureata nastąpi podczas webinaru „Torba lekarska przyszłości”, organizowanego wspólnie przez Organizatora i Partnera w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Na webinar można zapisać się za pośrednictwem strony internetowej: https://doctor.one/torba-lekarska-webinar/
 4. W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu Laureat ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem oraz: (i) wskazać numer swojego prawa do wykonywania zawodu (PWZ); (ii) wybrać jeden z proponowanych przez Organizatora sposobów doręczenia Nagrody Rzeczowej, (iii) podać dane niezbędne do wysłania Nagrody Rzeczowej oraz rozliczenia podatkowego nagród. W razie (i) ustalenia przez Organizatora, że Laureat nie posiada prawa do wykonywania zawodu lekarza, (ii) niedochowania terminów, o których mowa powyżej, (iii) podania danych nieprawidłowych, które uniemożliwiają doręczenie Nagrody Rzeczowej lub rozliczenie podatkowe nagród, Laureat nie otrzyma Nagrody i nie będzie mu przysługiwało roszczenie o jej doręczenie, zaś Komisja Konkursowa będzie mogła przekazać Nagrodę Rzeczową Laureatowi Rezerwowemu. Naruszenie przez Laureata Rezerwowego obowiązków wskazanych powyżej powoduje, że nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 5. Jeśli Zgłoszenie Konkursowe będzie zawierało utwór lub utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (“Utwory”) Laureat, przed odebraniem Nagrody, zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę, w której udzieli Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej w czasie i co do terytorium licencji na wykorzystanie w raporcie “Torba lekarska przyszłości” zdjęcia zawartego w Zgłoszeniu Konkursowym. 

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie ma charakter rzeczowo-pieniężny i składa się z: 
  1. zestawu nagród rzeczowych, w skład którego wchodzą skórzana torba lekarska, cyfrowy stetoskop Littmann Core oraz zaproszenie na szkolenie z osłuchiwania pacjentów i obsługi StethoMe organizowane przez Partnera o łącznej wartości 4,000 PLN brutto (“Nagroda Rzeczowa”); 
  2. nagrody pieniężnej o wartości 438 PLN brutto, co odpowiada 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej (“Nagroda Pieniężna”). 
 2. Nagroda Pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora w całości na pokrycie kosztów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych jaki będzie należny do zapłaty w związku z wydaniem Nagrody Rzeczowej Laureatowi. Organizator jako płatnik podatku odprowadzi ww. kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
 3. Organizator pokrywa w całości koszty doręczenia Nagrody Rzeczowej Laureatowi.
 4. Nagroda Rzeczowa nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne świadczenia rzeczowe lub pieniężne i nie może być przekazana osobom innym niż laureaci Konkursu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wraz z dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego uczestnicy udzielają Organizatorowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, licencji na korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego i wszystkich utworów składowych (“Licencja”), w tym w szczególności fotografii, o których mowa w punkcie 3.3.1. Regulaminu, na wszystkich istniejących w momencie przesłania Zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz tych wymienionych poniżej:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie i zwielokrotnianie bez ograniczeń ilościowych dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci komputera i w sieciach multimedialnych;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym obrót kopiami utworów w Internecie, zarówno samodzielnie, jak i w ramach raportów oraz opracowań tworzonych przez Partnera i Organizatora;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne odpłatne i nieodpłatne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz rozpowszechnianie utworu w ramach działań promujących Organizatora i Partnera;
  4. wykorzystanie i zwielokrotnianie utworów w celu stworzenia, promocji i dystrybucji raportów i opracowań tworzonych przez Organizatora i Partnera, w tym w szczególności raportu “Lekarz przyszłości – role i relacje”.
 2. Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do samodzielnego wykonywania oraz zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie praw zależnych do utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 6.1. powyżej, a w szczególności do modyfikowania Zgłoszeń Konkursowych i wykorzystywania ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i Partnera.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do utworów w dobrej wierze oraz w sposób nieutrudniający korzystania z utworów przez Organizatora oraz podmioty, na rzecz których Organizator przeniósł autorskie prawa majątkowe lub którym Organizator użyczył, wynajął lub udzielił licencji na korzystanie z utworów. Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności prawa Uczestnika do nienaruszalności treści i formy utworów, a także prawa do oznaczania utworów swoim imieniem i nazwiskiem. Uczestnik zezwala także Organizatorowi na rozpowszechnianie utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 4. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika wobec Organizatora oświadczenia, że: (i) Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego i utworów składowych w zakresie niezbędnym do udzielenia Licencji; (ii) Zgłoszenie Konkursowe oraz utwory składowe nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; (iii) przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone na rzecz osób trzecich. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu, w tym pokrycie kosztów związanych z wydaniem Nagród oraz ich rozliczeniem zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisami internetowymi Facebook ani LinkedIn ani jego właścicielami, zaś wszelkie pytania związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
 3. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść i zgodność z prawem Zgłoszenia Konkursowego i w tym zakresie Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Partnera z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw przez Zgłoszenie Konkursowe. 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem iod@doctor.one. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem iod@doctor.one. 
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
  1. przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”);
  2. dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, które wynikają z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z przepisami polskiego prawa podatkowego, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z realizacją Konkursu, tj. w szczególności dostawcom usług kurierskich i pocztowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów oraz Partnerowi. 
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, a także przenoszenia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym w szczególności umożliwia odebranie Nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację. 
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych punkcie 8.2.2. powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres: iod@doctor.one. 
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku Uczestników – przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu – do momentu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, a także przez czas niezbędny do dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu,
  2. w przypadku Laureata przez okres określony w przepisach obowiązującego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej związanej z rozliczeniem podatkowym Konkursu.
 8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie pytania lub reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres: contact@doctor.one. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 24 marca 2022 roku do godziny 23:59:59 (decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestników stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika wraz z opisem zdarzenia będącego podstawą reklamacji, wskazaniem przyczyn i podstaw jej złożenia.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: https://doctor.one/torba-lekarska-konkurs/ przez cały okres trwania Konkursu.
 3. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiana czasu trwania Konkursu lub zmiana warunków udziału w Konkursie. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w punkcie 10.2. i utrzymanie tej informacji na ww. stronie internetowej do czasu zakończenia Konkursu. 
 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
Prywatny lekarz dla każdego
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.