REGULAMIN
APLIKACJI I SERWISU DOCTOR.ONE

CZĘŚĆ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Doctor One usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji i Serwisu oraz podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Doctor One.

2. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

(a) Abonament- pakiet usług medycznych świadczonych przez Doctor One na rzecz Użytkownika w zamian za Subskrypcję; szczegółowy zakres usług objętych Abonamentem jest każdorazowo widoczny dla Użytkownika przed zakupem Abonamentu w Aplikacji; Abonament może obejmować w szczególności usługi takie jak Teleporady, wizyty domowe, wizyty stacjonarne w gabinetach współpracujących z Doctor One;

(b) Aplikacja– aplikacja mobilna “Doctor.One Pacjent”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store, za pośrednictwem której Doctor One świadczy usługi opisane w Regulaminie;

(c) Cennik– w naszej Aplikacji nie występuje klasyczny cennik w formie jednego dokumentu, ze względu na dużą liczbę lekarzy, którzy świadczą usługiwimieniuDoctorOneisamodzielnieustalają cenę świadczonych przez siebie usług. Korzystając z określonych funkcjonalności Aplikacji przed zamówieniem określonej usługi, Użytkownik jest informowany o jej dokładnym koszcie. Cennikiem w związku z powyższym jest każda informacja zawierająca wskazanie cen usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji;

(d) Doctor One– Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(00-801)przy ul.Chmielnej73,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899724, posiadająca numer NIP: 1182223969 oraz kapitał zakładowy w kwocie 79 000 PLN. Doctor One jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego- numer księgi rejestrowej: 000000242433;

(e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (numerem telefonu lub mailem) oraz zabezpieczony hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w Aplikacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

(f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Doctor One, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem i Aplikacją oraz treści promujących zdrowie;

(g) Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Doctor One, który dostępny jest pod adresem: https://www.doctor.one/polityka-prywatnosci;

(h) Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji i Serwisu Doctor One; Użytkownik może swobodnie zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji za pośrednictwem sklepu internetowego Apple App Store lub Google Play oraz na stronie internetowej: https://www.doctor.one/regulamin;

(i) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Doctor One pod adresem https://www.doctor.one;

(j) Subskrypcja – stała opłata o charakterze abonamentowym, pobierana od Użytkownika zgodnie z Cennikiem i w odstępach czasowych określonych w Abonamencie; w ramach tej opłaty Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez personel Doctor One w zakresie właściwym dla zakupionego przez Użytkownika Abonamentu i na zasadach określonych w Regulaminie;

(k) Teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane przez personel Doctor One za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy użyciu Aplikacji;

(l) Użytkownik – Użytkownik Główny oraz Użytkownik Powiązany;

(m) Użytkownik Główny — pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Doctor One;

(n) Użytkownik Powiązany — osoba, dla której Użytkownik Główny utworzył profil powiązany ze swoim kontem, w szczególności niepełnoletnia osoba fizyczna lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;

(o) Załącznik nr 1 – Wzory upoważnień do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Użytkownika, do dostępu do dokumentacji medycznej Użytkownika oraz do odbioru recept i zleceń na wyroby medyczne w imieniu Użytkownika;

(p) Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem Aplikacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doctor One świadczy usługi polegające na udostępnianiu Aplikacji i Serwisu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.

§ 2. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOCTOR ONE ZA POMOCĄ APLIKACJI

1.Doctor One świadczy, za pośrednictwem Aplikacji, następujące usługi na na rzecz Użytkowników:

(a) założenie Konta i zakup usług Abonamentu w zamian za Subskrypcję;

(b) umożliwienie uzyskania e-konsultacji i zaleceń lekarskich w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w ramach Teleporad;

(c) umożliwienie umawiania oraz dokumentowania wizyt domowych realizowanych przez personel Doctor One i wizyt stacjonarnych realizowanych w gabinetach współpracujących z Doctor One;

(d) gromadzenie danych dot. stanu zdrowia Użytkowników i przechowywanie dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń udzielanych Użytkownikowi;

(e) umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych dla Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji,

(f) Newsletter.

2. Świadczenia zdrowotne, których Doctor One udziela Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji mają charakter odpłatny i obejmują swoim zakresem wyłącznie czynności wskazane w wybranym przez Użytkownika Abonamencie.

3. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez personel Doctor One jest posiadanie aktywnego Abonamentu.

4. Świadczenia udzielane są w godzinach wskazanych szczegółowo w grafikach pracy poszczególnych lekarzy i zgodnie z wybranym Abonamentem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie w ramach Serwisu i Aplikacji jakichkolwiek działań, które naruszają dobra osób trzecich.

2. Korzystając z usług świadczonych przez Doctor One, Użytkownik zobowiązany jest do nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe lub wulgarne oraz do zachowywania się i komunikowania w sposób nienaruszający dóbr osobistych członków personelu Doctor One. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zwłoka w udzieleniu pomocy Użytkownikowi nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia Użytkownika, Doctor One może odmówić udzielania świadczeń Użytkownikowi, który narusza ten zakaz.

3. Korzystając z Aplikacji i Serwisu każdy Użytkownik ma obowiązek podawać prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym informacje na swój temat. Bezpieczeństwo Użytkownika oraz skuteczność świadczeń zdrowotnych udzielanych Użytkownikowi zależy od przestrzegania tego obowiązku przez Użytkownika.

4. Zabronione jest udostępnianie Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

5. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Serwisu lub Aplikacji jest prywatne i poufne.

6. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.

7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania Serwisu lub Aplikacji szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki”, etc.).

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

1.Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem Android lub iOS i stabilnym dostępem do Internetu.

2. Do korzystania z Serwisu wystarczy dowolny komputer, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari w najnowszej wersji. Wyświetlanie Serwisu za pomocą innych przeglądarek internetowych jest możliwe, ale może powodować nieprawidłowości w jego działaniu.

3. Koszty transmisji danych Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.

4. Doctor One zaleca użytkownikom korzystanie z wbudowanych zabezpieczeń urządzeń mobilnych takich jak biometria (np. odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy) lub gestów albo kodów PIN w celu zagwarantowania, że urządzenie jest zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

5. W celu zabezpieczenia danych Użytkownika dostępnych w Aplikacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich zalogowanie się w Aplikacji wymaga każdorazowo wpisania kodu PIN lub hasła.

§ 5. UŻYTKOWNIK GŁÓWNY I UŻYTKOWNICY POWIĄZANI

1. Z usług świadczonych w Aplikacji przez Doctor One mogą samodzielnie korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Aplikacji wyłącznie jako Użytkownicy Powiązani, za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem swoich opiekunów prawnych lub faktycznych, w szczególności:

(a) dla Użytkowników Powiązanych poniżej 16 roku życia, za uprzednią zgodą opiekunów prawnych lub faktycznych dla każdej usługi medycznej jaką świadczy Doctor One;

(b) dla Użytkowników Powiązanych w wieku pomiędzy 16 – 18 lat za wspólną zgodą Użytkownika Powiązanego i opiekuna prawnego lub faktycznego dla każdej usługi medycznej.

2. Aby osoba niepełnoletnia mogła korzystać z Aplikacji, Użytkownik Główny, który jest jej opiekunem prawnym lub faktycznym, musi utworzyć dla niej Konto Użytkownika Powiązanego. Użytkownik Główny może utworzyć dowolną liczbę Kont dla Użytkowników Powiązanych, wobec których sprawuje opiekę prawną lub faktyczną.

3. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik Powiązany może mieć ograniczony dostęp do funkcjonalności Aplikacji lub świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem Aplikacji przez Doctor One lub skorzystanie z tych usług może wymagać uprzedniej zgody Użytkownika Głównego.

4. Jeżeli stan zdrowia Użytkownika Głównego nie pozwala na samodzielne korzystanie z Aplikacji, to może on korzystać z usług świadczonych przez Doctor One z pomocą osoby, która otrzymała od Użytkownika upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Użytkownika. Użytkownik może udzielić takiego upoważnienia przesyłając wiadomość na adres pacjent@doctor.one lub korzystając z odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.

§ 6. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Doctor One a Użytkownikiem dochodzi w momencie utworzenia Konta. Proces utworzenia Konta może zostać zainicjowany z własnej inicjatywy Użytkownika lub na zaproszenie lekarza Doctor One. Warunkiem utworzenia Konta Użytkownika jest:

(a) poprawne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego widocznego dla Użytkownika przy 1. uruchomieniu Aplikacji;

(b) wybór Abonamentu i podanie danych niezbędnych do poprawnej płatności Subskrypcji,

(c) akceptacja postanowień Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.

2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Doctor One o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony i trwa do czasu usunięcia Aplikacji przez Użytkownika z jego urządzenia mobilnego.

3. Świadczenie usług przez Doctor One na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

4. Jeżeli Użytkownik Główny usunie Aplikację ze swojego urządzenia, to Użytkownicy Powiązani, o których mowa w § 5 ust. 1 lit

(a) Regulaminu całkowicie utracą możliwość korzystania ze świadczeń udzielanych przez Doctor One.

5. Użytkownik, który usunie Aplikację ze swojego urządzenia, traci dostęp do jej funkcjonalności i przypisanych do jego Konta danych aż do momentu ponownej instalacji Aplikacji na swoim urządzeniu oraz po prawidłowym zalogowaniu się ponownie.

6. W okresie od usunięcia Aplikacji z urządzenia mobilnego przez Użytkownika do momentu upływu określonego w przepisach prawa polskiego okresu przechowywania dokumentacji medycznej nie jest możliwe całkowite usunięcie konta Użytkownika w Aplikacji. Konta są usuwane przez Doctor One automatycznie, po upływie tego okresu. Na wyraźną prośbę Użytkownika przesłaną na adres pacjent@doctor.one, Doctor One może dezaktywować Konto Użytkownika (tj. uniemożliwić zalogowanie się danymi Użytkownika w Aplikacji). Ponowna aktywacja Konta Użytkownika wymaga kontaktu z Doctor One pod ww. adresem e-mail.

7. Użytkownik, który narusza postanowienia Regulaminu oraz korzysta z Abonamentu niezgodnie z jego warunkami może zostać wezwany przez Doctor One do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email i/lub numer telefonu Użytkownika podany podczas rejestracji w Aplikacji i/albo w ramach funkcjonalności czatu dostępnych w Aplikacji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia Regulaminu lub warunki Subskrypcji, Doctor One — pod warunkiem że nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia Użytkownika — zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych na opłacenie Subskrypcji. Postanowienia ust. 4 – 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli Doctor One usunął lub dezaktywował Konto Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 7, to założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika lub jego ponowna aktywacja wymaga wysłania przez Użytkownika zgłoszenia na adres pacjent@doctor.one oraz zgody Doctor One.

§ 7. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Doctor One nie realizuje usług zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Doctor One Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: pacjent@doctor.one.

3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Doctor One przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Do tak złożonej reklamacji Doctor One ustosunkuje się w przeciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Brak odpowiedzi ze strony Doctor One w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 8. SUBSKRYPCJA I ABONAMENT

1. Doctor One świadczy usługi w ramach wybranego przez Użytkownika Abonamentu w zamian za Subskrypcję. Wysokość i warunki Subskrypcji oraz zakres Abonamentu są widoczne dla Użytkownika w ramach funkcjonalności Aplikacji przed zakupem Abonamentu.

2. O ile w opisie Abonamentu nie wskazano inaczej, w ramach jednego Abonamentu Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez jednego członka personelu Doctor One.

3. Użytkownik może posiadać więcej niż jedną aktywną Subskrypcję w tym samym czasie.

4. Odnowienie Subskrypcji na kolejne okresy następuje automatycznie po upływie miesiąca, chyba że Użytkownik zrezygnuje z niej przed końcem bieżącego okresu Subskrypcji.

5. Użytkownik może uiścić Subskrypcję wyłącznie za pośrednictwem karty bankowej lub kredytowej, korzystając w tym celu z funkcjonalności Aplikacji. Obsługa płatności jest dokonywana przez platformę płatniczą Stripe (https://www.stripe.com).

6. Doctor One dokumentuje otrzymane płatności Subskrypcji zgodnie z przepisami polskiego prawa. Użytkownik otrzyma potwierdzenie płatności wraz z wymaganymi dokumentami księgowymi na adres e-mail podany przy dokonywaniu płatności.

7. Prawidłowe uiszczenie Subskrypcji jest warunkiem skorzystania z Abonamentu. Subskrypcja musi zostać opłacona przed zrealizowaniem usługi przez Doctor One.

8. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji zrezygnować z Subskrypcji w dowolnym momencie, jednak Abonament będzie aktywny do końca bieżącego okresu Subskrypcji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 powyżej.

CZĘŚĆ 2. ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 9. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem Aplikacji, a także stacjonarnie w trakcie wizyt domowych realizowanych przez personel Doctor One oraz wizyt stacjonarnych realizowanych w gabinetach współpracujących z Doctor One. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych dostępnych dla Użytkownika, jak i ich koszt zależy od Abonamentu zakupionego w ramach Subskrypcji.

2. Doctor One zobowiązuje się zapewnić poufność informacji przekazywanych w trakcie udzielania świadczeń, w tym w szczególności Teleporady, przy wykorzystaniu odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych, a także integralność, poufność oraz trwałość wszelkich danych dotyczących stanu zdrowia Użytkownika utrwalonych w związku z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych przez Użytkownika.

3. Przed pierwszym skorzystaniem ze świadczeń udzielanych przez Doctor.One Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem wideorozmowy zainicjowanej przez lekarza, w sposób umożliwiający właściwą identyfikację Użytkownika.

4. Podstawową formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez Doctor One jest czat z członkiem personelu Doctor One wybranym przez Użytkownika przy zakupie Abonamentu. W ramach czatu Użytkownik ma możliwość nieograniczonych konsultacji z wybranym członkiem personelu Doctor One. Konsultacje mają charakter bieżący i asynchroniczny. Oznacza to, że członek personelu Doctor One udziela odpowiedzi na pytania Użytkownika niezwłocznie, najpóźniej w godzinach tzw. najbliższego obchodu członka personelu, które wskazane są w opisie Abonamentu. Członek personelu Doctor One nie jest jednak dostępny na czacie w trybie ciągłym.

5. Użytkownik może przesyłać swoje zapytania na czacie o dowolnej porze, jednak odpowiedź na nie otrzyma na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej.

6. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czatu personel Doctor One dokonuje wstępnej oceny stanu Użytkownika oraz ustala, czy zastosowana forma udzielania świadczeń jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego lub, czy zachodzą okoliczności uzasadniające konsultację w formie Teleporady, wizytę osobistą, domową lub udzielenie innego świadczenia medycznego na rzecz Użytkownika, przy czym personel Doctor One udziela wyłącznie świadczeń możliwych do realizacji w formie wchodzącej w zakres aktywnego Abonamentu.

7. Rozpoznanie stawiane przez personel Doctor One wynika z zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji medycznej Użytkownika.

8. Udzielenie świadczeń zdrowotnych Użytkownikowi odnotowywane jest w dokumentacji medycznej Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Jeśli Użytkownik ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia lub jego samopoczucie pogarsza się, Użytkownik w każdym przypadku powinien niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub skonsultować się z lekarzem, a nie czekać na uzyskanie odpowiedzi w Aplikacji.

10. Świadczenia udzielane za pośrednictwem Aplikacji nie zastępują w żadnym wypadku badań wykonywanych bezpośrednio przez personel medyczny w placówkach służby zdrowia, w tym w szczególności:

(a) gdy stan zdrowia Użytkownika wskazuje na konieczność badań niemożliwych do zrealizowania w formach dostępnych w Aplikacji;

(b) gdy ustalenie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas świadczeń udzielanych za pomocą Aplikacji;

(c) gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju Użytkownika.

11. W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego albo podmiotu udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w celu uzyskania pomocy. Informacje na temat podmiotów udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/ oraz na stronie pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna.

§ 10. TELEPORADY 

1. Doctor One udziela Teleporady przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

2. Teleporada odbywa się w formie czatu tekstowego, rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji przy wykorzystaniu Aplikacji.

3. O terminie udzielenia Teleporady Użytkownik zostaje poinformowany w Aplikacji.

4. Doctor One nawiązuje połączenie z Użytkownikiem w celu udzielenia Teleporady za pośrednictwem Aplikacji.

5. Teleporada rozpoczyna się z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego lub wideo przez Doctor One z Użytkownikiem.

6. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem w terminie Teleporady lub w przypadku przerwania połączenia w trakcie Teleporady, Doctor One podejmuje trzykrotną próbę nawiązania lub przywrócenia połączenia w celu udzielenia Teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeżeli z wstępnego rozpoznania i zebranych w trakcie Teleporady informacji wynika, że Użytkownik nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia nieobecność Użytkownika lub brak możliwości nawiązania połączenia z przyczyn, za które Doctor One nie ponosi odpowiedzialności, wyłącza to odpowiedzialność Doctor One i zwalnia go z konieczności udzielenia Teleporady w ustalonym terminie i dalszych prób kontaktu. W przypadku przerwania Teleporady w jej trakcie, brak kontaktu ze strony Użytkownika w terminie wskazanym powyżej jest równoznaczny z zakończeniem Teleporady. W sytuacji, w której Doctor One na podstawie wywiadu lub okoliczności ma podstawy aby sądzić, że Użytkownik może znajdować się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, Doctor One podejmie próbę nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na zasadach opisanych powyżej, a w braku reakcji ze strony Użytkownika, podejmuje dalsze kroki niezbędne do ratowania życia lub zdrowia Użytkownika, włączając w to wezwanie pomocy medycznej bezpośrednio pod ostatni możliwy do ustalenia dla Doctor One adres przebywania Użytkownika.

7. W przypadku potrzeby skorzystania z Teleporady przez Użytkownika Powiązanego Użytkownik Główny jest informowany o tym fakcie, a w przypadkach przewidzianych prawem również o konieczności wyrażenia zgody na realizację usługi medycznej świadczonej przez Doctor One.

8. Jeżeli w trakcie udzielania Teleporady, ze względu na stan zdrowia lub problem zdrowotny Użytkownika ujawnią się okoliczności wymagające bezpośredniego kontaktu w celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o takim fakcie.

9. W celu zarządzania jakością udzielanych przez siebie świadczeń Doctor One po zakończonej Teleporadzie może przeprowadzić za pośrednictwem Aplikacji lub wiadomości email badanie poziomu satysfakcji Użytkownika. Odpowiedzi Użytkownika w ankiecie mogą być również — za zgodą Użytkownika — publikowane w Aplikacji i Serwisie. Zarówno wyrażenie opinii o personelu medycznym Doctor One lub przebiegu Teleporady, jak udzielenie Doctor One zgody na jej udostępnienie, są dobrowolne. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na publikację treści opinii będzie ona widoczna dla pozostałych Użytkowników Aplikacji i Serwisu.

CZĘŚĆ 3. POZOSTAŁE KWESTIE

§ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Doctor One udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji na czas trwania Umowy. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, a sama licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Doctor One.

2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie lub Aplikacji należą do Doctor One, lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie lub Aplikacji, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Doctor One lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów z Serwisu lub Aplikacji oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych, oraz handlowych.

5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Doctor One lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek chronionych prawami własności intelektualnej, jakie przysługują Doctor One treści udostępnionych w Serwisie lub w Aplikacji, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje czy wykorzystywanie kodu źródłowego Aplikacji.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Doctor One nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie lub Umowie. W szczególności, Doctor One nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek przerwy lub trudności w udzielaniu świadczeń, w tym Teleporad, spowodowane niskiej jakości lub niestabilnym połączeniem internetowym po stronie Użytkownika.

2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, które zostało spowodowane przez działanie siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy i Regulaminu uważa się zdarzenie niezależne od Doctor One lub Użytkownika, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza ich kontrolą, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Doctor One możliwy jest:

(a) za pośrednictwem Aplikacji — za pomocą dedykowanej funkcjonalności Aplikacji;

(b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej — pod adresem: Doctor One sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;

(c) za pośrednictwem poczty elektronicznej — pod adresem: pacjent@doctor.one;

(d) za pośrednictwem telefonu — pod numerem +48 513 455 129.

2. Doctor One zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Doctor One zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. O wszystkich ograniczeniach Doctor One będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Doctor One może wprowadzać zmiany w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług oraz w związku ze:

(1) zmianą przepisów prawa, którym podlega Doctor One,

(2) zmianą technologii Serwisu lub Aplikacji,

(3) zmianą organizacji wewnętrznej Doctor One,

(4) innych obiektywnych przyczyn niezależnych od Doctor One, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu. O każdych zmianach Doctor One będzie informować poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach, chyba że Użytkownik zaakceptuje brzmienie zmienionego Regulaminu wcześniej za pośrednictwem Aplikacji.

4. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.

5. Wszelkie spory między Doctor One, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji. Jeżeli rozwiązanie sporu w ten sposób nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.

6. Doctor One może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu na rzecz swoich następców prawnych lub podmiotów powiązanych kapitałowo w dowolnym momencie jego obowiązywania, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin podlega prawu polskiemu.

9. Regulamin w tym brzmieniu obowiązuje od 1 października 2022 roku.

Prywatny lekarz dla każdego
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.