REGULAMIN UCZESTNICTWA I DOSTĘPU DO WEBINARÓW DOCTOR ONE

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Webinarach, a także rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora.
 2. Na potrzeby Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
 • Organizator – organizator Webinarów, tj.  Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-870) przy 00-801) przy ul. Chmielnej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899724, posiadająca numer NIP: 1182223969 oraz kapitał zakładowy w kwocie 50 000 PLN.;
 • Platforma – platforma Clickmeeting dostępna pod adresem URL https://clickmeeting.com, służąca do organizacji wydarzeń online, za pośrednictwem której Organizator umożliwia rejestrację oraz udział w Webinarach. Regulamin korzystania oraz polityka prywatności platformy Clickmeeting znajduje się pod adresem: https://clickmeeting.com/pl/legal;
 • Regulamin – ten Regulamin Webinarów Doctor One;
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oferowane Użytkownikom w związku z ich udziałem w Webinarach, w tym w szczególności umożliwienie Użytkownikowi uczestnictwa w Webinarze oraz umożliwienie Uczestnikowi dostępu do archiwalnych Webinarów.
 • Użytkownik – osoba rejestrująca się na Webinar lub korzystająca z Usług oferowanych przez Organizatora w związku z udziałem w Webinarach;
 • Webinar lub Webinary – wydarzenia odbywające się online, za pośrednictwem Platformy, skierowane do osób wykonujących zawody medyczne. Webinary odbywają się na żywo, jak i są dostępne do odtworzenia po ich zakończeniu.

3. Celem prowadzenia Webinarów przez Organizatora jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu wykonywania zawodów medycznych oraz promowanie pozytywnego wizerunku Organizatora wśród Użytkowników.

4. Celem skorzystania z Usług, Użytkownik powinien korzystać z urządzeń spełniających następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Platformą: (a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies; oraz (b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Użytkownik może pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu pobierając go jako plik PDF z witryny internetowej, na której się znajduje. 

§ 2. Zgłoszenie udziału w webinarze i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dokonanie rejestracji na Webinar jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorem umowy o uczestnictwo w Webinarze lub dostęp do archiwalnych Webinarów na zasadach określonych w Regulaminie. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi po potwierdzeniu rejestracji Użytkownika na Webinar przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej. 
 2. Rejestracji na Webinar odbywający się na żywo należy dokonać najpóźniej przed jego rozpoczęciem. Rejestracja w celu uzyskania dostępu do Webinarów archiwalnych może odbyć się w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Użytkownika.
 4. Organizator wysyła Użytkownikowi potwierdzenie rejestracji na Webinar odbywający się na żywo nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 5. Organizator może odmówić udziału Użytkownikowi udziału w Webinarze (tj. nie potwierdzić rejestracji), jeżeli limit miejsc na dany Webinar został wyczerpany lub w przypadku wprowadzenia przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych informacji w formularzu rejestracyjnym. 

§ 3. Zmiana lub odwołanie webinaru oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator może odwołać Webinar odbywający się na żywo lub zmienić jego miejsce, czas trwania albo program przed jego rozpoczęciem. Zmiany te mogą nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, takich jak choroba lub nieoczekiwana nieobecność osób, które miały prowadzić Webinar albo brak wystarczającej liczby osób chętnych do uczestnictwa w Webinarze.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, Organizator poinformuje o tym Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników z tego tytułu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Organizatorem ulega rozwiązaniu po zakończeniu Webinaru, na który zarejestrował się Użytkownik albo w momencie poinformowania Użytkownika przez Organizatora o odwołaniu Webinaru zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.

§ 4. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Webinaru bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Platformy lub przerwy w Webinarach spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w tym awarią Platformy, zdarzeniem o charakterze siły wyższej lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników w działanie Platformy. 
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Organizator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia dostępności Webinaru, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Organizatora z tego powodu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną udostępnione przez Uczestników podczas Webinarów. Organizator nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści, ani tych treści nie weryfikuje.
 4. Organizator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących Usług.
 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres kontakt@doctor.one. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 3. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa wymuszająca zmianę Regulaminu lub zmiana zasad organizacji Webinarów.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Prywatny lekarz dla każdego
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.