REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

POSTANOWIENA OGÓLNE

 1. Regulamin Programu Poleceń Doctor One (“Regulamin”) ustanawia zasady i warunki korzystania z Programu Poleceń Doctor.One (“Program Poleceń”) przez lekarzy zatrudnionych w Doctor One sp. z o.o. (“Doctor One”) na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy o współpracy (B2B) lub umowy zlecenia (łącznie “Lekarze Doctor One”).
 2. Celem Programu Poleceń jest wsparcie Doctor One w poszukiwaniu lekarzy zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach umowy z Doctor One.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE POLECEŃ

 1. W Programie Poleceń mogą brać udział wyłącznie Lekarze Doctor One.
 2. Przystąpienie do Programu Poleceń następuje w momencie przekazania przez Lekarza Doctor One za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Doctor One pod adresem www.doctor.one/referral-program informacji o osobie polecanej (“Osoba Polecona”), zawierającej:
  1. imię Osoby Poleconej; 
  2. nazwisko Osoby Poleconej;
  3. adres email Osoby Poleconej;
  4. numer telefonu Osoby Poleconej;
  5. specjalizacja Osoby Poleconej.
 3. Lekarz Doctor One przed przekazaniem informacji o Osobie Poleconej ma obowiązek:
  1. przekazać Osobie Poleconej Informację o zasadach przetwarzania danych dla osób polecanych w ramach Programu Poleceń Doctor One, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu; a także
  2. uzyskać od Osoby Poleconej oświadczenie Osoby Poleconej dotyczące przetwarzania danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Doctor One pod adresem www.doctor.one/referral-program, przez Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 73, w celu przedstawienia mi oferty pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko lekarza.

 1. Każde zgłoszenie do Programu Poleceń musi spełniać wszystkie warunki wskazane w punkcie 2.3. powyżej. Doctor One przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.

OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ W RAMACH PROGRAMU POLECEŃ

 1. Lekarz Doctor One nabywa uprawnienie do otrzymania premii z tytułu udziału w Programie Poleceń gdy:
  1. Osoba Polecona przez Lekarza Doctor One podejmie zatrudnienie w Doctor One w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej danych do Doctor One zgodnie z punktem 2.2. powyżej; ORAZ
  2. Osoba Polecona przez Lekarza Doctor One zdobędzie pierwszych 3 płatnych pacjentów, tj. 3 pacjentów wykupi u Osoby Poleconej abonament usług medycznych zgodnie z regulaminem Doctor One, dostępnym na stronie internetowej Doctor One pod adresem www.doctor.one/regulamin/
 2. Jeżeli ta sama Osoba Polecona zostanie wskazana przez więcej niż jednego Lekarza Doctor One, prawo do otrzymania premii przysługuje wyłącznie temu Lekarzowi Doctor One, który polecił tę osobę jako pierwszy (z uwzględnieniem okresu wskazanego w punkcie 3.1.1.). 

WYSOKOŚĆ I WYPŁATA PREMII W RAMACH PROGRAMU POLECEŃ

 1. Wysokość premii należnej Lekarzom Doctor One w ramach Programu Poleceń wynosi 500,00 (pięćset) złotych za każdą Osobę Poleconą, która spełni warunki określone w punkcie 3.1.
 2. W przypadku Lekarzy Doctor One zatrudnionych w oparciu o umowy o współpracy (B2B) kwota wskazana w punkcie 4.1. jest kwotą netto, zaś w przypadku Lekarzy Doctor One zatrudnionych na umowie zlecenia, kwoty te są kwotami brutto.
 3. Rozliczenie premii z tytułu udziału Lekarza Doctor One w Programie Poleceń następuje na zasadach określonych w punkcie 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że:
  1. premia będzie wypłacana wraz z pierwszym wynagrodzeniem następującym po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.1, na rachunek bankowy wskazany przez Lekarza Doctor One oraz w terminie wypłaty wynagrodzenia zgodnym z umową współpracy łączącą go z Doctor One; ORAZ
  2. Lekarz Doctor One musi pozostawać w stosunku cywilnoprawnym z Doctor One w momencie wypłaty premii; zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Doctor One, niezależnie od podstawy zakończenia, przed momentem wskazanym w punkcie 4.3.1. oznacza utratę prawa do jej otrzymania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program Poleceń obowiązuje od 23 marca 2022 do 30 listopada 2022 r.
Prywatny lekarz dla każdego
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.