REGULAMIN PROGRAMU NEPHROHERO

INFORMACJE O PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM NEPHROHERO:

 • Celem Programu Profilaktycznego NEPHROHERO („Program”) jest wypracowanie przez Doctor One sp. z o.o. („Doctor One”) standardów prewencji przewlekłej choroby nerek („PChN”) oraz wypracowanie rekomendacji dot. opieki nad pacjentami z PChN, a także zwiększenie świadomości pacjentów o PChN. Program jest realizowany we współpracy z Alab Laboratoria sp. z o.o. oraz Uczelnią Łazarskiego, a finansowany przez AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

ZGODA NA UDZIAŁ W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM NEPHROHERO

 • Wyrażam zgodę na udział w Programie organizowanym przez Doctor One  na zasadach opisanych w Regulaminie Programu Profilaktycznego NEPHROHERO. Wiem, że mój udział w Programie wiąże się z:
  • wykonaniem u mnie jednego,  dwóch lub trzech badań ogólnych moczu, oznaczenia w moczu poziomu albuminy i kreatyniny;
  • wykonaniem u mnie jednego, dwóch lub trzech badań krwi w celu ustalenia poziomu kreatyniny w surowicy, parametrów morfologii  oraz glukozy;
  • objęciem mnie opieką lekarza Doctor One oraz Koordynatora Opieki, jeżeli zostanę zakwalifikowany do drugiego etapu Programu.
 • Akceptuję warunki Regulaminu Programu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Doctor One moich danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie i celu niezbędnym do wzięcia udziału w Programie. Wiem, że mogę wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie i że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Doctor One. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Programu.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM NEPHROHERO DLA PACJENTÓW OBJĘTYCH OPIEKĄ MEDYCZNĄ DOCTOR ONE 
(dalej jako: „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Profilaktycznym NEPHROHERO („Program”).
 • Program organizowany jest przez  Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 73, kod pocztowy 00-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899724, NIP: 1182223969, REGON: 38897424700000, o wysokości kapitału zakładowego 79 000,00 zł  („Doctor One”) we współpracy z Alab Laboratoria sp. z o.o. („ALAB”), Uczelnią Łazarskiego oraz Doctor One Polska sp. z o.o.
 • Program finansowany jest przez AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
 • Program jest organizowany na zasadach określonych w tym Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Celem Programu jest:
  • wypracowanie przez Doctor One standardów prewencji przewlekłej choroby nerek (“PChN”);
  • wypracowanie rekomendacji dot. opieki nad pacjentami PChN;
  • zwiększenie świadomości pacjentów o PChN;
  • wczesny screening pacjentów i wdrożenie odpowiedniego leczenia mające przyczynić się do progresji choroby nerek. 
 • Regulamin jest dostępny w aplikacji mobilnej Doctor.One Pacjent (“Aplikacja”)

2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 • Program trwa od 1/10/2022. do 31/12/2023 r. 
 • Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • W Programie mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, pomiędzy 40 a 70 rokiem życia, którzy łącznie spełniają niżej wskazane warunki (“Pacjenci”):
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • mieszkają na terenie Polski;
  • są w grupie pacjentów z ryzykiem PChN lub zdiagnozowano u nich PChN nie później niż 3 miesiące przed przystąpieniem do Programu;
  • posiadają konto w  Aplikacji;
  • uzupełnili formularz dla Pacjenta uczestniczącego w Programie;
  • wyrazili zgodę na udział w Programie oraz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia;
  • zaakceptowali Regulamin;
  • wypełnili ankietę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta;
  • zostali zaproszeni do Programu przez lekarza Doctor One.
 • Pacjenci z ryzykiem PChN to pacjenci, u których występuje co najmniej jeden z poniżej wskazanych czynników ryzyka:
  • cukrzyca;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • niewydolność serca;
  • występowanie PChN w najbliższej rodzinie;
  • choroby naczyniowo-sercowe u pacjenta lub w najbliższej rodzinie;
  • otyłość;
  • palenie tytoniu;
  • częste przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Liczba Pacjentów, która może uczestniczyć w Programie, jest ograniczona.  O możliwości przystąpienia do Programu decyduje lekarz Doctor One Polska sp. z o.o. na podstawie kolejności wykonanych przez Pacjenta badań oraz oceny, czy Pacjent spełnia wymagania opisane § 2 ust.  powyżej. 

3. PRZEBIEG PROGRAMU

 • Program składa się z trzech etapów:
  • pierwszego etapu, w ramach którego wszyscy Pacjenci skierowani są przez lekarza Doctor One Polska sp. z o.o.  lub Koordynatora Opieki  na wykonanie pierwszego pakietu badań krwi oraz moczu  („Pierwsze Badania”);
  • drugiego etapu, w ramach którego zakwalifikowani przez lekarza Doctor One Polska sp. z o.o.  Pacjenci są objęci opieką lekarza Doctor One Polska sp. z o.o. oraz skierowani są przez lekarza Doctor One Polska sp. z o.o.  lub Koordynatora Opieki na wykonanie powtórnego pakietu badań  krwi i moczu („Badania Powtórne“)
  • trzeciego etapu, w ramach którego Pacjenci po ukończeniu drugiego etapu Programu skierowani są przez lekarza Doctor One Polska sp. z o.o. na wykonanie końcowego pakietu badań krwi oraz moczu („Końcowe Badania”).
 • Pierwsze, Powtórne oraz Końcowe Badania zwane są razem Badaniami.
 • Badania obejmują: ogólne badanie moczu, oznaczenie w moczu poziomu albuminy i kreatyniny, badanie krwi w celu ustalenia poziomu kreatyniny w surowicy, a także morfologię i glukozę na czczo. 
 • W celu umożliwienia wykonania Badań lekarz Doctor One Polska sp. z o.o.  lub Koordynator Opieki daje Pacjentowi voucher do ALAB, który jest ważny przez okres 2 tygodni, licząc od dnia jego wydania Pacjentowi. 
 • Na podstawie wyników Pierwszego Badania lekarz Doctor One Polska sp. z o.o. decyduje, czy można zakwalifikować Pacjenta do drugiego etapu Programu.
 • Do drugiego etapu Programu  kwalifikowani są Pacjenci, którzy spełniają kryteria włączenia do drugiego etapu, tj. których wyniki badań laboratoryjnych wskazują na występowanie przewlekłej choroby nerek w stadium umożliwiającym dalsze prowadzenie Pacjenta przez lekarza (pierwszego kontaktu) Doctor One Polska sp. z o.o., określonym w punkcie 8 poniżej. 
 • Pacjent, który nie został zakwalifikowany do etapu drugiego, otrzymuje od lekarza Doctor One Polska sp. z o.o.  zalecenia dotyczące dalszego postępowania tj. przekierowania do dalszej obserwacji, profilaktyki lub diagnostyki i leczenia specjalistycznego u wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu. 
 • Pacjent, który został zakwalifikowany do drugiego etapu Programu, zostaje objęty opieką lekarza Doctor One Polska sp. z o.o. przez okres 9 miesięcy, licząc od dnia zakwalifikowania Pacjenta do etapu drugiego. 
 • Doctor One nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Pacjenta do zaleceń, o których mowa w punkcie 7 powyżej.
 • W ramach Programu Pacjent zobowiązuje się:
  • stawiać się na Badania w wybranej przez siebie placówce diagnostycznej ALAB;
  • wysyłać wyniki Badań do Aplikacji;
  • uzupełnić ankiety dot. oceny Programu i przekazanie jej Doctor One.
 • Doctor One zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Pacjentem w celu poinformowania lub przypomnienia Pacjentowi o konieczności realizacji jednego z obowiązków z punktu  10. powyżej, w tym w szczególności do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Pacjent ww. komunikat może dostać również od ALAB lub Doctor One Polska sp. z o.o.

4. REZYGNACJA

 • W celu zrezygnowania z pierwszego, drugiego lub trzeciego etapu Programu, Pacjent zobowiązany jest skontaktować się z Doctor One, przesyłając w tym zakresie wiadomość e-mail na adres joasia@doctor.one.

5. REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące Programu Pacjent może zgłaszać na adres joasia@doctor.one z dopiskiem „Program Profilaktyczny NEPHROHERO”.
 • Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, datę, dane kontaktowe oraz swoje żądanie. 
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Doctor One przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Pacjenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Reklamacje rozpatruje Doctor One w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba że Pacjent  zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Brak odpowiedzi ze strony Doctor One w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Doctor One jest administratorem danych osobowych Pacjenta, który uczestniczy w Programie. Kontakt z Doctor One w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@doctor.one.
 • Doctor One przetwarza dane osobowe Pacjenta w celu:
  • umożliwienia uczestnictwa w Programie, w tym poprzez umożliwienie skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Doctor One Polska sp. z o.o.;
  • zarządzania jakością Programu poprzez badanie poziomu satysfakcji Pacjenta z uczestnictwa w Programie, za pomocą ankiet przygotowanych przez Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Doctor One może ujawnić dane osobowe Pacjenta Doctor One Polska sp. z o.o., ALAB, Uczelni Łazarskiego oraz podwykonawcom zaangażowanym w realizację Programu. Ponadto dane osobowe Pacjenta mogą zostać przekazane: doradcom prawnym i konsultantom obsługujących Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług oraz dostawcom usług i systemów IT, które Doctor One wykorzystuje w związku z realizacją Programu.
 • Każdy Pacjent w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do: 
  • dostępu do danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe Pacjenta Doctor One będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez Pacjenta, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia Programu.
 • Doctor One informuje, że:
  • podanie danych osobowych przez Pacjenta w Formularzu dla Pacjenta uczestniczącego w Programie NEPHROHERO jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie; 
  • nie będzie wykorzystywał danych osobowych Pacjenta do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany lub do profilowania;
  • będzie wykorzystywał zanonimizowane wyniki Badań Pacjenta w celach naukowych oraz statystycznych. Anonimizacja wyników Badań Pacjenta całkowicie uniemożliwia bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pacjenta.

7.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin podlega prawu polskiemu.
 • W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Pod warunkiem że zmiany Regulaminu nie pogorszą warunków uczestnictwa w Programie, Doctor One zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w szczególności zmiany czasu trwania Programu i warunków udziału w Programie. O treści zmian Regulaminu każdy Pacjent zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail. 
 • Regulamin ma zastosowanie do Pacjenta od momentu wciśnięcia przez Pacjenta przycisku „Akceptuję warunki Regulaminu Profilaktycznego NEPHROHERO”.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1/11/2022 r. 

Lekarz, który Cię zna. 
Platforma stałej opieki medycznej, na której każdy pacjent ma swojego zaufanego lekarza, a każdy lekarz ma przestrzeń, by dbać o zdrowie swoich pacjentów w bezpiecznym komunikatorze pełniącym funkcję gabinetu lekarskiego. 

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.