REGULAMIN PROGRAMU AMBASADORSKIEGO DOCTOR.ONE

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin Programu Ambasadorskiego Doctor One (“Regulamin”) ustanawia zasady i warunki korzystania z Programu Ambasadorskiego Doctor.One (“Program Ambasadorski”) przez lekarzy zatrudnionych w Doctor One Polska sp. z o.o. (“Doctor One”) na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy o współpracy (B2B) lub umowy zlecenia (łącznie “Lekarze Doctor One”).
  2. Celem Programu Ambasadorskiego jest:
   1. wsparcie Doctor One w poszukiwaniu lekarzy zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach umowy z Doctor One, oraz 
   2. zapewnienie środków na sfinansowanie konsultacji z zakresu zdrowia psychicznego dla lekarzy, udzielanych przez Fundację Nie Widać Po Mnie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913769 (“Fundacja”).


 • WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE AMBASADORSKIM 
  1. W Programie Ambasadorskim mogą brać udział wyłącznie Lekarze Doctor One.
  2. Warunkiem przystąpienia do Programu Ambasadorskiego są:
   1. przekazanie przez Lekarza Doctor One za pośrednictwem funkcji “Dodaj znajomego lekarza”, dostepnej w aplikacji mobilnej “Doctor.One Lekarz”, danych osobowych lekarza potencjalnie zainteresowanego współpracą z Doctor One (“Osoba Zaproszona”);
   2. przekazanie Osobie Zaproszonej Informacji o zasadach przetwarzania danych dla osób polecanych w ramach Programu Ambasadorskiego Doctor One, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu; a także
   3. uzyskanie od Osoby Zaproszonej oświadczenia Osoby Zaproszonej dotyczącego przetwarzania danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem f aplikacji mobilnej “Doctor. One Lekarz”, przez Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870), przy ul. Poziomkowej 11, w celu przedstawienia mi oferty pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko lekarza.

 1. Osobą Zaproszoną nie może być osoba, która w momencie przekazania informacji, o której mowa w 2 punkcie 2.2.1 powyżej, jest zatrudniona lub współpracuje z Doctor One, bez względu na podstawę takiego zatrudnienia lub współpracy.
 2. Każde zgłoszenie do Programu Ambasadorskiego musi spełniać wszystkie warunki wskazane w punktach 2.1-2.3. powyżej. Doctor One przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.


 • PREMIA Z TYTUŁU UDZIAŁU W PROGRAMIE AMBASADORSKIM
  1. Lekarz Doctor One nabywa uprawnienie do otrzymania premii z tytułu udziału w Programie Ambasadorskim w wysokości 500,00 (pięćset) złotych, gdy przekaże Doctor One informację o 5 Osobach Zaproszonych, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2 powyżej. 
  2. W przypadku Lekarzy Doctor One zatrudnionych w oparciu o umowy o współpracy (B2B) kwota wskazana w punkcie 3.1. jest kwotą netto, zaś w przypadku Lekarzy Doctor One zatrudnionych na umowie zlecenia, kwota ta jest kwotą brutto.
  3. Rozliczenie premii z tytułu udziału Lekarza Doctor One w Programie Ambasadorskim następuje na zasadach określonych w punkcie 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że:
   1. premia będzie wypłacana wraz z pierwszym wynagrodzeniem następującym po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.1, na rachunek bankowy wskazany przez Lekarza Doctor One oraz w terminie wypłaty wynagrodzenia zgodnym z umową współpracy łączącą go z Doctor One; ORAZ
   2. Lekarz Doctor One musi pozostawać w stosunku cywilnoprawnym z Doctor One w momencie wypłaty premii; zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Doctor One, niezależnie od podstawy zakończenia, przed momentem wskazanym w punkcie 3.3.1. oznacza utratę prawa do jej otrzymania. 


 • OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH W RAMACH PROGRAMU AMBASADORSKIEGO WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ
  1. W ramach Programu Ambasadorskiego, Doctor One przekaże Fundacji kwotę 150 zł netto każdorazowo, gdy otrzyma zaproszenie lekarza potencjalnie zainteresowanego współpracą z Doctor.One, z przeznaczeniem do wykorzystania na finansowanie konsultacji dla Lekarzy.
  2. Szczegółowy sposób wykorzystania środków, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, reguluje odrębna umowa pomiędzy Fundacją a Doctor One. Na mocy tej umowy, Fundacja zobowiązała się, że otrzymane od Doctor.One środki, o których mowa w pkt 3.1:
   1. zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów konsultacji z zakresu zdrowia psychicznego, udzielanych lekarzom;
   2. zostaną wykorzystane  po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Fundacji. • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Program Ambasadorski obowiązuje od 23 lutego 2023 do 23 lutego 2024 r.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Poleceń Doctor One

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych

dla osób polecanych w ramach Programu Poleceń Doctor One

 

Kim jesteśmy. Administratorem Twoich danych osobowych jest Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 73, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000899724, posiadająca numer NIP: 1182223969 oraz kapitał zakładowy w kwocie: 58 200,00 PLN (dalej jako “Doctor One”, “my”, “nasze”, “nas”).

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jędrzej Stępniowski. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Doctor One, prosimy kierować na adres e-mail: iod@doctor.one lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Doctor One Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, z dopiskiem “RODO”.

 

Kiedy i w jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane. Lekarz, którego zatrudniamy, przekazał nam Twoje dane za Twoją zgodą, w celu przedstawienia Ci oferty pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • przedstawienie Tobie oferty pracy w Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy zaaplikujesz o pracę w Doctor One.

jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

 

Czy przekazujemy Twoje dane poza EOG. Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Workspace), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez ten podmiot poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tego podmiotu. Więcej informacji znajdziesz tutaj: zasady przesyłania danych Google.

 

Twoje prawa. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: żądania dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@doctor.one lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Doctor One Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, z dopiskiem “RODO”.

 

Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie.