REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO PRZYCHODNIA DOCTOR ONE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin Organizacyjny został ustanowiony dla podmiotu leczniczego prowadzonego przez Doctor One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000899724, NIP: 1182223969, REGON: 388974247, o wysokości kapitału zakładowego 58 200,00 zł. 

2.Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Przychodnia Doctor One, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Chmielnej 73, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi 000000242433 (zwanym dalej: „Doctor One”).

3.Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Doctor One, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.

4.Doctor One działa na podstawie:

a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zwana dalej “ustawą o działalności leczniczej”);

b) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;

c) Regulaminu.

5. Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności telemedycznej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9 – pozostała działalność ambulatoryjna) w następujących dziedzinach nauk o zdrowiu:

 1. choroby wewnętrzne;
 2. pediatria;
 3. leczenie specjalistyczne;
 4. dietetyka;
 5. psychologia;
 6. .

§ 2. CELE I ZADANIA

1.Celem Doctor One jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu, w tym w szczególności udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

2.Doctor One realizuje świadczenia zdrowotne poprzez działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

3.Podstawowymi zadaniami Doctor One są:

a) udzielanie na odległość świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w §1 ust. 5 przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz innych specjalistów, takich jak w szczególności dietetycy i psychologowie;

b) prowadzenie badań naukowych;

c) promocja zdrowia;

d) edukacja pacjentów.

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

1.Kierownikiem Doctor One jest Prezes Zarządu Doctor One sp. z o.o.

2.Doctor One posiada następujące jednostki organizacyjne: Doctor One ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa . 

3.Doctor One posiada następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia Chorób Wewnętrznych – kierowana przez Kierownika Poradni Chorób Wewnętrznych;

b) Poradnia Pediatryczna – kierowana przez Kierownika Poradni Pediatrycznej;

c) Poradnia Specjalistyczna – kierowania przez Kierownika Poradni Specjalistycznej;

d) Poradnia Psychologiczna – kierowania przez Kierownika Poradni Psychologicznej;

e) Poradnia Dietetyczna – kierowania przez Kierownika Poradni Dietetycznej;

f) Dział Administracyjny – kierowany przez Kierownika Działu Administracyjnego.

4.W Doctor One funkcjonują następujące stanowiska:

a) Kierownik Doctor One – podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i kierowanie pracą Doctor One oraz podległych pracowników;
 • zatwierdzanie planów inwestycyjnych i tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych;
 • reprezentowanie Doctor One w trakcie kontroli i czynności sprawdzających;
 • zawieranie umów z pracownikami, podwykonawcami, dostawcami usług;
 • zatrudnianie i zwalnianie podległych pracowników.

b) Kierownik Działu Administracyjnego – podstawowe obowiązki:

 • planowanie, kierowanie i koordynowanie procesami administracyjnymi w Doctor One;
 • zarządzanie i nadzór nad prawidłowością dokumentacji administracyjnej;
 • współpraca z Kierownikiem Doctor One w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych;
 • współpraca z Kierownikiem Doctor One w zakresie zawierania umów z pracownikami, podwykonawcami i dostawcami usług.

c) Kierownik Poradni Chorób Wewnętrznych – podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i nadzór nad pracą lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach Poradni Chorób Wewnętrznych;
 • nadzór nad właściwym dokumentowaniem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez lekarzy i pielęgniarki przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentami.

d) Kierownik Poradni Pediatrycznej – podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i nadzór nad pracą lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach Poradni Pediatrycznej;
 • nadzór nad właściwym dokumentowaniem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez lekarzy i pielęgniarki przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentami.

e) Kierownik Poradni Specjalistycznej – podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i nadzór nad pracą lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach Poradni Specjalistycznej;
 • nadzór nad właściwym dokumentowaniem udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez lekarzy i pielęgniarki przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentami.

f) Kierownik Poradni Psychologicznej – podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i nadzór nad pracą psychologów i psychoterapeutów udzielających świadczeń w ramach Poradni Psychologicznej;
 • nadzór nad właściwym dokumentowaniem udzielanych świadczeń;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez psychologów i psychoterapeutów przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentami.

g) Kierownik Poradni Dietetycznej – podstawowe obowiązki:

 • organizowanie i nadzór nad pracą dietetyków udzielających świadczeń w ramach Poradni Dietetycznej;
 • nadzór nad właściwym dokumentowaniem udzielanych świadczeń;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez dietetyków przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentami.

h) Dyrektor Medyczny – podstawowe obowiązki:

 • organizacja i koordynowanie działalności Doctor One w sprawach medycznych;
 • nadzorowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pod względem medycznym;
 • zapewnienie jakości i bezpieczeństwa oraz odpowiedniego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • nadzór nad działaniami członków zespołu medycznego oraz jakością udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych;
 • weryfikacja wiedzy i doświadczenia oraz szkolenie zespołu medycznego.

i) Lekarz – podstawowe obowiązki:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z zakresem specjalizacji oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej;
 • bieżący kontakt z pacjentem oraz odpowiadanie na pytania pacjentów, w szczególności skierowane za pośrednictwem aplikacji Doctor One.

j) Pielęgniarka – podstawowe obowiązki:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z zakresem specjalizacji oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej;
 • bieżący kontakt z pacjentem oraz odpowiadanie na pytania pacjentów, w szczególności skierowane za pośrednictwem aplikacji Doctor One.

k) Psycholog – podstawowe obowiązki:

 • udzielanie porad psychologicznych zgodnych z zakresem specjalizacji oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej;
 • bieżący kontakt z pacjentem oraz odpowiadanie na pytania pacjentów, w szczególności skierowane za pośrednictwem aplikacji Doctor One.

l) Dietetyk – podstawowe obowiązki:

 • bieżący kontakt z pacjentem oraz odpowiadanie na pytania pacjentów, w szczególności skierowane za pośrednictwem aplikacji Doctor On

5.W razie nieobsadzenia któregokolwiek ze stanowisk wskazanych w ust. 4 lit. (b) – (g), obowiązki wykonuje Kierownik Podmiotu Leczniczego lub inna wskazana przez niego osoba.

§ 4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.Doctor One prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym porad psychologicznych oraz dietetycznych.

2.Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych: na odległość (tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności), w warunkach ambulatoryjnych, lub w uzasadnionych medycznie przypadkach w warunkach domowych; świadczenia zdrowotne udzielane przez Doctor One polegają na:

a) zapewnieniu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu, w ramach poradni wymienionych w § 3 ust. 3 Regulaminu;

b) udzielaniu porad lekarskich oraz wydawanie opinii lekarskich;

c) udzielaniu porad psychologicznych oraz wydawanie opinii psychologicznych;

d) udzielaniu porad dietetycznych;

e) prowadzeniu działalności w zakresie promocja zdrowia.

3.Świadczenia ambulatoryjne i w warunkach domowych mogą być także udzielane za pośrednictwem podwykonawców.

4.Doctor One nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.

5.Każdy lekarz zatrudniony bądź współpracujący z Doctor One jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia. 

§ 5. MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Doctor One jest jej siedziba lub miejsce przebywania osób wykonujących działalność leczniczą, które zaangażowane są w udzielanie świadczenia.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach wskazanych szczegółowo w grafikach pracy poszczególnych lekarzy lub pielęgniarek, dostępnych na stronie internetowej lub w aplikacji Doctor One.

§ 6. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.Doctor One organizuje proces udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z tych  świadczeń.

2.Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Doctor One:

a) z poszanowaniem wymogów określonych w przepisach prawa;

b) z poszanowaniem praw oraz obowiązków pacjentów i personelu medycznego wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

c) z poszanowaniem zasad, procedur i standardów postępowania wdrożonych w Doctor One;

d) z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy medycznej. 

3.Sposób organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych zapewnia poszanowanie tajemnicy informacji o stanie zdrowia oraz wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne w ramach Doctor One udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne, w tym lekarzy oraz innych specjalistów z dziedzin wskazanych w § 1 ust. 5.
 2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Doctor One. Założenie konta pacjenta na stronie internetowej lub w aplikacji Doctor One jest równoznaczne z rejestracją pacjenta i jest warunkiem skorzystania ze świadczenia zdrowotnego.
 3. Aby uzyskać świadczenie zdrowotne pacjent powinien zarejestrować się na wizytę korzystając z dostępnych w tym celu funkcjonalności aplikacji Doctor One. Doctor One informuje pacjenta na bieżąco jeżeli realizacja wizyty w uprzednio uzgodnionym terminie nie jest możliwa i w porozumieniu z pacjentem ustala nowy termin wizyty.
 4. Jeżeli w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego lekarz lub pielęgniarka uzna, że występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, może wezwać pomoc, w szczególności służby ratownictwa medycznego, lub skierować pacjenta do najbliższego względem miejsca zamieszkania pacjenta szpitalnego oddziału ratunkowego.
 5. Doctor One zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8. POBIERANIE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1. Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie odpłatnie, na podstawie umów zawieranych z pacjentami.
 2. Wzory umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych udostępniane są pacjentom za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Doctor One przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. Wzór umowy stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Doctor One.
 3. Przed zawarciem umowy Doctor One informuje pacjentów, jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej usługi, a które nie są objęte jej ceną.
 4. Cennik aktualnych opłat jest udostępniany pacjentom za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Doctor One przed zawarciem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 9. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

1.Doctor One prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.Doctor One udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także innym podmiotom, którym przysługuje ustawowe prawo dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach określonych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3.Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności:

a) pisemnego wniosku (wysłanego drogą pocztową);

b) wniosku złożonego drogą mailową;

c) w ramach funkcjonalności aplikacji Doctor One.

4.Doctor One jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej.

5.Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

6.Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) do wglądu;

b) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;

c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e) na informatycznym nośniku danych.

7.Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Doctor One może pobierać opłatę na zasadach określonych w art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w następującej wysokości:

a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

b) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a;

c) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a.

8.Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

a) jedna strona wyciągu lub odpisu – 11,31 zł;

b) jedna strona kopii – 0,40 zł;

c) wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 2,26 zł.

§ 10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

 1. Doctor One w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie odbywania wizyt w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych niewykonywanych w Doctor One, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Doctor One.
 2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Doctor One.
 3. Doctor One współpracuje ściśle z podmiotami leczniczymi, które udzielają stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, z klinikami i instytucjami naukowymi.
 4. Doctor One udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów oraz żąda udostępnienia dokumentacji medycznej od takich podmiotów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez umieszczenie go na stronie internetowej lub w aplikacji Doctor One. Postanowienia Regulaminu o zostaną podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Doctor One.
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Doctor One i podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz, pacjentów oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2022 r.
Prywatny lekarz dla każdego
Innowacyjna platforma pozwalająca lekarzom zbudować prywatną praktykę w oparciu o stałe subskrypcje pacjentów.

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.