REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ “KAWA ZE ZNAJOMYMI”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin Programu Poleceń “Kawa ze znajomymi” (“Regulamin”) ustanawia zasady i warunki korzystania z Programu Poleceń “Kawa ze znajomymi” (“Program”) przez lekarzy biorących udział w konferencjach naukowych lub biznesowych, w których uczestniczy Doctor One Polska sp. z o.o. (“Doctor One”).
  2. Celem Programu jest wsparcie Doctor One w poszukiwaniu lekarzy zainteresowanych podjęciem współpracy z Doctor One. 


 • WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE “KAWA ZE ZNAJOMYMI”

  1. W Programie mogą uczestniczyć lekarze biorący udział w konferencjach, w których uczestniczy Doctor One (“Lekarz Zapraszający”). 
  2. Warunkiem przystąpienia do Programu są:
   1. zainstalowanie aplikacji Doctor.One Lekarz (“Aplikacja”) na swoim urządzeniu mobilnym; 
   2. posiadanie aktywnego konta w Aplikacji;
   3. przekazanie przez Lekarza Zapraszającego za pośrednictwem dostępnej w Aplikacji funkcji “Dodaj znajomego lekarza” danych osobowych 3 lekarzy potencjalnie zainteresowanych współpracą z Doctor One (“Osoby Zaproszone”);
   4. przekazanie Osobom Zaproszonym Informacji o zasadach przetwarzania danych dla osób polecanych w ramach Programu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu; a także
   5. uzyskanie od Osób Zaproszonych oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej “Doctor. One Lekarz”, przez Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870), przy ul. Poziomkowej 11, w celu przedstawienia mi oferty pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko lekarza.

 1. Osobą Zaproszoną nie może być osoba, która w momencie przekazania informacji, o której mowa w punkcie 2.2.3 powyżej, jest zatrudniona lub współpracuje z Doctor One, bez względu na podstawę takiego zatrudnienia lub współpracy.
 2. Każde zgłoszenie do Programu musi spełniać wszystkie warunki wskazane w punktach 2.1-2.3. powyżej. Doctor One przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.


 • OTRZYMANIE KUPONU Z TYTUŁU UDZIAŁU W PROGRAMIE 

  1. Z tytułu udziału w Programie, Lekarz Zapraszający nabywa uprawnienie do otrzymania kuponu na kawę, którego wartość wynosi 100,00 (sto) złotych, do wykorzystania w kawiarniach sieci Starbucks (“Kupon”). Lekarz Zapraszający jest uprawniony do otrzymania Kuponu, gdy przekaże Doctor One informację o 3 Osobach Zaproszonych, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2 powyżej. Lekarz Zapraszający jest uprawniony do otrzymania Kuponu tylko jeden raz.
  2. Aby odebrać Kupon, Lekarz Zapraszający powinien udać się do stoiska Doctor One znajdującego się w miejscu odbywania konferencji i poinformować obsługę stoiska o spełnieniu warunków opisanych w punkcie 2 powyżej. Po spełnieniu warunków Programu oraz poinformowaniu o tym fakcie obsługi stoiska, obsługa stoiska wyda Lekarzowi Zapraszającemu Kupon, o którym mowa w punkcie 3.1 powyżej.


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Program Poleceń “Kawa ze znajomymi” obowiązuje od 01 czerwca 2023 r.  do 12 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Poleceń “Kawa ze znajomymi”

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych dla Osób Zaproszonych w ramach Programu Poleceń “Kawa ze znajomymi” w Doctor One

 

Kim jesteśmy. Administratorem Twoich danych osobowych jest Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870) przy ul. Poziomkowej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000989484, posiadająca numer NIP: 1182246930 oraz kapitał zakładowy w kwocie: 5 000,00 PLN (dalej jako “Doctor One”, “my”, “nasze”, “nas”).

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jędrzej Stępniowski. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Doctor One, prosimy kierować na adres e-mail: iod@doctor.one lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Doctor One Sp. z o.o., ul. Poziomkowa 11, 05-870 Bieniewice, z dopiskiem “RODO”.

 

Kiedy i w jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane. Lekarz, który bierze udział w konferencji naukowej lub biznesowej, której uczestnikiem jest Doctor One, przekazał nam Twoje dane za Twoją zgodą, w celu przedstawienia Ci oferty pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • przedstawienie Tobie oferty pracy w Doctor One ( oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy zaaplikujesz o pracę w Doctor One.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

 

Czy przekazujemy Twoje dane poza EOG. Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Workspace), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez ten podmiot poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tego podmiotu. Więcej informacji znajdziesz tutaj: zasady przesyłania danych Google.

 

Twoje prawa. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: żądania dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@doctor.one lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Doctor One Polska Sp. z o.o., ul. Poziomkowa 11, 05-870 Bieniewice, z dopiskiem “RODO”.

 

Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie.