REGULAMIN KAMPANII REKRUTACYJNEJ GO LOCAL

REGULAMIN KAMPANII REKRUTACYJNEJ GO LOCAL

 

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Ten regulamin (“Regulamin”) ustanawia zasady i warunki udziału w Kampanii Rekrutacyjnej Go Local (“Kampania Rekrutacyjna”), organizowanej przez Doctor One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (“Doctor One”).
 2. Celem Kampanii Rekrutacyjnej jest wsparcie Doctor One w poszukiwaniu lekarzy specjalizujących się w pediatrii, zainteresowanych podjęciem współpracy z Doctor One.

 

§ 2. Warunki udziału w Kampanii Rekrutacyjnej

 1. W Kampanii Rekrutacyjnej mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki (“Uczestnicy”):
  1. mają ukończone 18 lat;
  2. mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  3. nie są zatrudnione w Doctor One, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.
 2. Kandydat, którego Uczestnik poleca w ramach Kampanii Rekrutacyjnej (“Kandydat”), powinien spełniać następujące warunki:
  1. posiadać prawo do wykonywania zawodu lekarza w Polsce oraz ukończoną specjalizację co najmniej I stopnia z zakresu pediatrii;
  2. posiadać miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywania działalności zawodowej w Grodzisku Mazowieckim lub w obrębie 50 km od Grodziska Mazowieckiego.
 3. Nie może być Kandydatem osoba, która:
  1. jest obecnym lub byłym członkiem personelu Doctor One (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia i treści umowy łączącej Kandydata z Doctor One);
  2. jest jednocześnie Uczestnikiem;
  3. nie spełnia wymogów wskazanych w § 2 ust. 2 powyżej.

 

§ 3. Zasady udziału Uczestnika w Kampanii Rekrutacyjnej

 1. Przystąpienie do Kampanii Rekrutacyjnej przez Uczestnika następuje w momencie, gdy Uczestnik przekaże za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Doctor One pod adresem [link] (“Formularz”) następujące informacje o Uczestniku oraz polecanym Kandydacie:
 1. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Uczestnika;
 2. imię i nazwisko Kandydata.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza. Doctor One nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza błędnych danych przez Uczestnika.
 2. Każde zgłoszenie polecające Kandydata w Kampanii Rekrutacyjnej musi spełniać wszystkie warunki wskazane w § 3. ust. 1 powyżej. Doctor One przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń, które nie spełniają powyższych warunków.
 3. Uczestnik może polecić nieograniczoną liczbę Kandydatów. W przypadku zgłoszenia kilku Kandydatów oraz spełnienia wszystkich wymogów wskazanych w § 3. ust. 5 poniżej Uczestnikowi przysługuje rabat naliczony zgodnie z § 3. ust. 7 poniżej w stosunku do subskrypcji u  każdego poleconego Kandydata.
 4. Doctor One udzieli Uczestnikowi rabatu na pierwszy miesiąc korzystania z subskrypcji świadczeń medycznych udzielanych przez Kandydata za pośrednictwem aplikacji Doctor.One Pacjent jeżeli łącznie  zostaną spełnione wszystkie poniższe przesłanki:
  1. Kandydat polecony przez Uczestnika, w terminie 30 dni od dnia przekazania jego danych do Doctor One za pomocą Formularza, podejmie współpracę z Doctor One poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych i określenie zakresu udzielanych przez siebie świadczeń, poziomów dostępnych subskrypcji oraz wysokości opłat subskrypcyjnych, korzystając w tym celu z funkcjonalności aplikacji Doctor.One Lekarz – zgodnie z zawartą z Doctor One umową; ORAZ
  2. Uczestnik, w terminie 14 dni od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o podjęciu współpracy przez Kandydata i Doctor One, zasubskrybuje świadczenia medyczne udzielane przez Kandydata za pośrednictwem aplikacji Doctor.One Pacjent, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług przez Doctor One, dostępnym pod adresem https://doctor.one/regulamin/.
 5. Doctor One poinformuje Uczestnika o podjęciu przez Kandydata i Doctor One współpracy najpóźniej w terminie 30 dni od spełnienia przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 5.a powyżej, za pośrednictwem wiadomości email lub SMS zgodnie z danymi kontaktowymi przekazanymi w Formularzu.
 6. W przypadku skorzystania z rabatu, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, opłata Uczestnika za pierwszy miesiąc subskrypcji świadczeń udzielanych przez Kandydata będzie wynosiła 1 zł brutto. Opłata za dalsze miesiące pobierana będzie zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez Doctor One, dostępnym pod adresem https://doctor.one/regulamin/.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Kampania Rekrutacyjna trwa od 25 października 2022 do 30 marca 2023 r. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Kampanii Rekrutacyjnej.
 2. Doctor One może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, takich jak w szczególności zmiana przepisów prawa powodująca konieczność zmiany Regulaminu lub zmiana zasad rekrutacji Kandydatów.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu świadczenia usług przez Doctor One, dostępnego pod adresem https://doctor.one/regulamin.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Kampanią Rekrutacyjną określono w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników i Kandydatów, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Lekarz, który Cię zna. 
Platforma stałej opieki medycznej, na której każdy pacjent ma swojego zaufanego lekarza, a każdy lekarz ma przestrzeń, by dbać o zdrowie swoich pacjentów w bezpiecznym komunikatorze pełniącym funkcję gabinetu lekarskiego. 

Doctor One Sp. z o.o.

CIC Warsaw

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Copyright © 2021 Doctor One. Wszelkie prawa zastrzeżone.